Bò Thập Cẩm

Bò Thập Cẩm

Bò Thập Cẩm Hấp Hành

Bò Thập Cẩm Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Hấp Xả

Bò Hấp Xả

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Thập Cẩm Hầm Tiêu

Bò Thập Cẩm Hầm Tiêu

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516