Bò Nấm

Bò Nấm

Bò Tái Hầm Tiêu

Bò Tái Hầm Tiêu

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nhúng Giấm

Bò Nhúng Giấm

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Hấp Hành

Bò Hấp Hành

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516
Bò Nhúng Mẻ

Bò Nhúng Mẻ

Theo thời giá

Liên hệ đặt bàn 0903 765 006 - 0907 801 516